کنتورهای گاز خشک

کنتورهای گاز خشک

کنتورهای گاز خشک از نوع Bellows با صحت اندازه‌گیری %2± برای اندازه‌گیری حجم گازهای خشک و بی‌اثر، به‌ویژه در دبی زیاد، مناسب‌اند. باید توجه داشت که گازهای خورنده می‌توانند باعث آسیب‌رساندن به بدنه و اجزای کنتور ‌شوند. مزیت این کنتورها در قیاس با کنتورهای گاز معمولی، دو جداره بودن آنهاست که مانع از نشت گاز در صورت آسیب‌دیدن یک جدار می‌شود. همچنین وجود صفحه مدرج در کنتورهای BG باعث خواندن راحت حجم گاز می‌شود. در این رده کنتورها امکان اتصال به PC و نرم‌افزار وجود دارد.

در جدول زیر ظرفیت اندازه‌گیری هر کنتور آورده شده است:

گستره ‌(L/h) مدل گستره (L/h) مدل
60-10000 BG 6 40-6000 BG 4
160-25000 BG 16 100-16000 BG 10
1000-160000 BG 100 400-65000 BG 40

حداکثر فشار ورودی برای BG 4/16 برابر با 50mabr و برای BG40/100 برابر با 0.5bar است.گستره دمایی گاز ورودی از 20- تا °50+ سلسیوس است. کنتورهای فوق به تجهیزات استاندارد زیر مجهزند: صفحه قرائت عقربه‌دار، شماره‌انداز 8 رقمی. لوازم جانبی اختیاری عبارت‌اند از: دماسنج عقربه‌ای، مانومتر عقربه‌ای، نازل نصب لوله‌، شماره‌انداز 6 رقمی صفرشونده، مولد پالس (PG) در 4 نوع، نشاندهنده دیجیتالی (EDU32 FP)، و نرم‌افزار.

;