قرائت کنتورها هوشمند می شود

ندارد

قرائت کنتورها هوشمند می شود

ندارد

برای استفاده از انرژی گاز تمامی گاز تحویلی به پالایشگاهها پس از تصفیه از طریق خطوط سراسری به تاسیسات تقلیل فشار در ورودی شهرها یا روستاها منتقل شده و در سایت به مصارف بخش های مختلف می رسد.

در این شبکه ی تولید انتقال و توزیع موجود به دلیل دقیق نبودن شرایط اندازه گیری امکان محاسبه دقیق انرژی های اتلاف شد در مسیر خطوط لوله ایستگاههای تقویت و تقلیل فشار نشت گاز و حتی سرقت های گازی وجود ندارد و بر این اساس دولت برای مقابله با تخلفات گازی اعمال جرایم نقدی سنگین قطع موقت گاز مشترکان مختلف و حتی تشویق مشترکان خوش حساب را در دستور کار خود قرار داده است.

اما با راه اندازی سامانه هوشمند علاوه بر شناسایی میزان دقیق انشعابات و تخلیه سازی میزان حجم گازهای گمشده و اتلاف در سطح تاسیسات صنعت گاز قابل شناسایی است البته نصب و راه اندازی ایستگاههای س جی اس شهری و تاسیسات تقویت فشار گاز هم به دقت این اطلاعات کمک می کند.

هدف از نصب این کنتورها اندازه گیری دقیق گاز از مرحله ی تولید انتقال و توزیع در سطح شبکه سراسری است.

با اجرای سامانه کالیبراسیون، فروش حق العمل کاری و نصب کنتورهای هوشمند به طور کامل میزان گاز در بخش های مختلف اندازه گیری خواهد شد.

;