شماره انداز کنتور گاز NP قرمز (با نشان نقره ای و مگنت)

;