شماره انداز کنتور گاز NP مشکی (با نشان نقره ای و مگنت)

;